CV Tijs Breuer

Curriculum Vitae   |    Ing. Tijs Jan Breuer MSc.       

Tijs_zwartwit_Gezicht_ 2015

Tijs Breuer is een inspirerende interim-manager voor lagere overheden, die aanjaagt en verbindt.

Download hier het CV Tijs Breuer mei 2017.

 

Persoonlijke gegevens

Adres:                                      Westbroekse Binnenweg 56a c69 | Tienhoven | NL

Contact:                                 0626174884 | tijsb@yahoo.com

Geboren:                               Voorburg | 10 juni 1971

Nationaliteit:                      NL

Burgerlijke staat:            Gescheiden | samenwonend | vader

Profiel

Ik ben een inspirerende, integere en zakelijke manager met 23 jaar ervaring bij de lokale overheid en non-profit sector. De laatste 13 jaar ben ik werkzaam als leidinggevende en interim-manager. Daarnaast ben ik gecertificeerd professional coach, waarbij ik me richt op motivatie, drijfveren en persoonlijke effectiviteit.

Ik ben actief in alle gemeentelijke beleidsvelden en heb veel affiniteit met ruimtelijke ontwikkeling. Ik geef aandacht, energie en enthousiasme voor verandering. Ik geef duidelijke sturing gericht op het resultaat en zorg voor meer zelforganiserend vermogen. Ik heb oog voor procesverbetering en pak inefficiëntie bij de bron aan om de bedrijfsvoering gezond te maken. Ik zie graag dat medewerkers en managers het beste uit zichzelf halen door te reflecteren op gedrag en te coachen op competentieontwikkeling. Bij elke organisatieverandering houd ik oog voor communicatie, cultuur en samenwerking. Ik krijg er energie van als ik medewerkers weet te inspireren (weer) trots te zijn op het werken voor de gemeente.

 

Werkervaring

 

 • Mei’16 | heden |
 • Adjunct-directeur / algemeen manager a.i.
 • Gemeente Sint Anthonis | Sint Anthonis, NL | Overheid |

Als algemeen manager bracht ik de bedrijfsvoeringsprocessen van de organisatie op orde en implementeer ik sturingsinstrumenten die hiertoe bijdragen. Als adjunct-directeur begeleidde ik het veranderingsproces van de organisatie, o.a. gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering voor de interne organisatie (Piofach taken). Dit deed ik in samenwerking met het managementteam, bestaande uit de gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers.

Ik was verantwoordelijk voor de afstemming over Piofach taken met de centrumgemeente Boxmeer op uitbestede taken (Personeel & Organisatie, Sociaal domein, ICT en bezwarencommissie) en gaf vorm aan de samenwerking met CGM (Land van Cuijk) in de vorm van Business-cases. Als loco-secretaris adviseer ik de portefeuillehouders en het college van burgemeester en wethouders.

 

 • Sep’16 | Apr’17 |
 • Gemeentesecretaris a.i.
 • Gemeente Sint Anthonis, | Sint Anthonis, NL | Overheid |

Als gemeentesecretaris a.i. ondersteunde ik het college van Burgemeester en Wethouders met raad en daad. Ik was strategisch adviseur voor het college en ik vertaalde de politieke ambities in uitvoerbare plannen. Ik vormde de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Daarnaast vervulde ik de rol van algemeen directeur, waarbij ik (tijdelijk) leiding gaf aan de gemeentelijke organisatie, samen met het management team. Dit deed ik op mijn eigen wijze, waarbij ik vanuit positiviteit medewerkers inspireerde en enthousiasmeerde om zichzelf en de dienstverlening steeds verder te verbeteren.

Vanwege de tijdelijkheid van deze functie het ik afgesproken, me bij de organisatieontwikkeling op drie speerpunten te richten. Ten eerste richtte ik mij op verbindend leiderschap, door een brug te slaan tussen wensen vanuit de samenleving, het bestuur en de ambtelijke organisatie. Het kweken van onderling begrip, het bouwen aan vertrouwen en het vergroten van politiek-bestuurlijke sensitiviteit zorgen voor draagvlak en commitment.

Ten tweede richtte ik mij op het verbeteren van de bedrijfsvoering, door resultaatgericht te werken en te zorgen dat afspraken worden nagekomen. Het derde speerpunt, waar ik momenteel in de vorm van extern adviseur aan bijdraag, is het verbeteren van de dienstverlening en het ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving.

 

 • mei’15 | mei’16 |
 • Interim manager Waterkeringen
 • Hoogheemraadschap van Delfland, Sector BBC | Delft, NL | Overheid

Als interim teamleider geef ik mensgericht leiding aan de medewerkers van het team Waterkeringen. In het bijzonder ligt er een teamontwikkelopgave, waarin de positionering van het team en effectiviteit van het team in zijn omgeving belangrijke elementen zijn. Als integraal manager draag ik zorg voor de planning, organisatie, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden van het team. Daarnaast bewaak ik de integrale beleidsontwikkeling, waarbij het creëren van intern en extern draagvlak een belangrijk aandachtspunt is. Ik onderhoud en ontwikkel constructieve relaties binnen en buiten Delfland. Ik ben doelverantwoordelijk voor waterveiligheid en in samenwerking met de programmamanager geef ik vorm aan het programma Stevige Dijken. Ik maak deel uit van het MT van de sector BBC en draag daarin bij aan de ontwikkeling van het MT. Ik word ingezet als interne coach.

 • sept’14 | apr’15 |
 • Teamleider Dienstverlening a.i.
 • OVER-Gemeenten, Afdeling Dienstverlening | Wormer, NL | Overheid

Voor de twee gemeenten Oostzaan en Wormerland werkte ik als interim teamleider voor drie teams in het sociale domein: Team Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Team Sociale Zaken en Team Documentaire Informatievoorziening. Mijn teamontwikkeling was gericht op zelfsturing en samenwerking. In beide gemeenten heb ik een sociaal team opgericht. De nieuwe gemeentetaken zijn hierin ondergebracht. Daarnaast heb ik bijgedragen aan oprichting van het Werkbedrijf.  Een deel van de werkzaamheden heb ik uitbesteed aan een omliggende gemeente en archiefdienst. Ik was opdrachtgever voor implementatie van zaakgericht werken met behulp van het DMS Mozard.  Daarnaast was ik inzetbaar als interne coach.

 • jan ’13 | aug’14 |
 • Manager afdeling ICT Competence Center
 • Gemeente Haarlemmermeer, cluster Info+ | Hoofddorp, NL | Overheid

Ik was verantwoordelijk voor leiding aan nieuw (samengevoegd) team van ICT-specialisten. Daarbij heb ik me gericht op de verbetering van de klant-leveranciersrelatie en de continuïteit van de dienstverlening, waaronder de verhoging van de stabiliteit van systemen en verkorting afhandeltijden. Naast het stroomlijnen van de (ITIL)-processen en het opstellen van rolbeschrijving voor 28 medewerkers, heb ik 5 zelfsturende behandelgroepen opgezet (support & operations, businessapplications, DBA, system & storage). Naast de beoordelingscyclus voerde ik een vlootschouw uit en ontwikkelde ik een coachingprogramma voor de system-administrators en coördinatoren in hun nieuwe regierol. Verder verbeterde ik de opleidings-, capaciteits- en projectenplanning en leverde ik een bijdrage aan de organisatiekoers rond het thema “klantgerichtheid”.

 • okt’12 | jan’13 |
 • Unitmanager Toezicht en Advies a.i.
 • Reclassering Nederland, regio Rotterdam-Dordrecht | Rotterdam, NL | Overheid

Ik was werkzaam als interim-manager voor een gemengd team van toezichthouders en reclasseringsadviseurs. Ik maakte een capaciteitsplanning en werkverdeling, met als doel de bedrijfsvoering te verbeteren. Eigen inzicht van medewerkers in hun productiecijfers hielpen daarbij. Ik heb een nieuw concept met combi-werkers geëvalueerd en door-ontwikkeld. Verder leverde ik een bijdrage aan de organisatiekoers «Professional centraal». Deze Interimfunctie heb ik bekleed in het kader van het overheidsprogramma “Trading Places”.

 • jan ’11 | sept’12 |
 • Teammanager Ruimtelijke Inrichting en Water
 • Ingenieursbureau gemeente Haarlemmermeer | Hoofddorp, NL | Overheid

Ik was verantwoordelijk voor de aansturing van 3 nieuwe projectteams: Ruimtelijke ontwikkeling, Water en Specialistisch Advies (inclusief bouwkundigen). Naast de werving, selectie, inhuur en outplacement, implementeerde ik de nieuwe organisatiestructuur en -cultuur met een klantgerichte werkwijze en “het nieuwe werken”. Ik beheerde een opdrachtenportefeuille van enkele miljoenen euro’s. Als MT-lid ontwikkelde ik accountmanagement, sturing op competenties en zaakgericht werken.

 • sept ’07 | dec ’10 |
 • Teammanager Ontwerp en Voorbereiding
 • Gemeente Haarlemmermeer, cluster OVR | Hoofddorp, NL | Overheid

Ik gaf leiding aan een team van zo’n 25-30 medewerkers, waaronder technisch projectleiders, landschaps- en stedenbouwkundig ontwerpers, civieltechnici en bouwkundigen. Ik steldeafdelingsplannen op, leverde P&C producten (kwartaal- en jaarraportages), ik ontwikkelde opleidingsbeleid en verbeterde de bedrijfsvoering. Ik implementeerde samen met collega’s in het MT een nieuwe, efficiënte werkwijze van fixed-price verrekening. Ik was opdrachtgever voor uitwerking en auditing van werkprocessen en productspecificaties.

 • nov ’00 | aug ’07 |
 • Teammanager werkveld Stad en Land
 • Milieufederatie Zuid-Holland | Rotterdam, NL | Non-profit

Ik was verantwoordelijk voor strategische beleidsbeïnvloeding in de ruimtelijke ordening en tevens plaatsvervangend directeur. Naast de aansturing van 10-15 vakspecialisten (planologen, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers) voerde ik het programmamanagement voor samenwerkingsverband ConSept (gebiedsontwikkeling) en Groene Hart (nationaal landschap). De eerste twee jaar was ik werkzaam als senior beleidsmedewerker stedelijke ontwikkeling.

 • jan ’97 | okt ’00 |
 • Projectleider milieubeleid en toekomstvisie
 • Gemeente Pijnacker | Pijnacker, NL | Overheid

Ik had de projectleiding voor o.a. de Vinex-locaties Delfgauw, Ypenburg en Pijnacker-Zuid. Ik stuurde bouw- en ontwerpteams aan en implementeerde duurzame stedenbouw. In dialoog met de bevolking stelde ik het milieubeleidsplan en de gemeenlijke structuurvisie op. Ik implementeerde de organisatiekoers ” Energiek Pijnacker”.

 • sep ’93 | dec ’96 |
 • Beleidsmedewerker milieu en duurzaam bouwen
 • Dienst Stadsontwikkeling Delft | Delft, NL | Overheid

Ik stelde milieubeleid op, organiseerde milieucommunicatie, voerde bewonersonderzoek uit rondom duurzaam bouwen en bedacht wijkgerichte bewonerscampagnes. Tevens werd ik detacheerd als beleidsmedewerker a.i. voor Stadsgewest Haaglanden, waar ik een regionaal netwerk voor milieubeleid en communicatie oprichtte.

Opleidingen

 • jun’16 | feb’17 | PHBO
 • Leiderschap vanuit Innerlijke Focus en Essentie (LIFE)
 • Opleiding LIFE | Epe, NL

LIFE is een leertraject dat is gericht op het ontdekken, waarderen en volgen van je innerlijk kompas van waaruit je jouw werk en leven vormgeeft. Je leert je eigen balans te vinden in uitdagende polariteiten zoals autonomie versus verbinding, dienend versus resultaatgericht leiderschap. Innerlijke zekerheid, rust en creativiteit zorgt dat je effectief met de complexiteit in de externe omgeving kunt omgaan. In contact met je bronnen van inspiratie en bezieling inspireer je ook anderen. Mijn eigen (beroeps)houding als leidinggevende, mijn effectiviteit, eigenheid en handelingsrepertoire is hiermee verdiept en verrijkt.

 • nov’14 | sep’16 | PHBO
 • EssentieCoaching (basis- en verdiepingsjaar
 • Opleiding Essentie Coaching | Havelte, NL

EssentieCoaching werkt met zowel de prachtige als de pijnlijke kanten van het leven. De werkwijze helpt om dieper uit jezelf te putten en je opener en vollediger te verbinden met je omgeving. De compacte maar diep werkende methode brengt het gesprek snel terug tot de essentie. De opleiding is CRKBO geaccrediteerd.

 • aug ’14 | feb ’15 | PHBO
 • ICM Professional Coach
 • ICM Coaching opleiding | ICM | Amsterdam, NL

Modules: persoonlijke coachingskwaliteiten, inzicht in de ander, coachen als professie, coachingstechnieken en instrumenten, omgaan met weerstanden en eindverslag. De ICM Coachingsopleiding heeft het EQA keurmerk op Practitioner niveau en officieel geaccrediteerd door de NOBCO, tevens aangesloten bij ST!R.

 • jan ’96 | jun ’98 | WO
 • Master Sustainable Development
 • Tweede Fase Opleiding Milieukunde en Planologie | Saxion Hogeschool | Deventer, NL | i.s.m. University of Greenwich, Londen, UK

Specialisatie: ruimtelijke ordening. Onderzoek: Woningbouw en recreatie als financierings voor bodemsanering (Hollandsche IJssel. Provincie Zuid-Holland). Duurzaam woningbeheer (Woningcorporatie De Nieuwe Unie, Rotterdam). Vakken: bestuurskunde, planologie, onderzoeksmethoden, projectmanagement, programma­management, management skills, doorlichtings- en adviestechnieken, integrale aanpak van milieuproblemen.

 • sep ’89 | jul ’93 | HBO
 • HTS Milieukunde
 • Rijkshogeschool IJsselland | Deventer, NL

Specialisaties: bedrijfsmilieuzorg en milieucommunicatie. Afstudeeropdracht bij Provincie Overijssel (bestuurlijke informatiesysteem milieuprestaties). Vakken: o.a. bedrijfskunde, milieuhygiëne, bestuurskunde, milieu- en bestuursrecht, voorlichting, pr, planologie en landschapsecologie.

 

Certificaten / Cursussen

Feb’17         | LIFE (Leiderschap vanuit Innerlijke Focus en Essentie) 2, Epe)

Sep ’16       | Opleiding Essentiecoaching (verdiepingsjaar, Havelte)

Sep’15       | Opleiding Essentiecoaching (basisjaar, Havelte)

Feb’15        | Opleiding professional Coaching practioner (ICM, Amsterdam)

Sep ’14      | Basis Professioneel

Sep ’14      | Basis Professioneel

Mei ’14      | Basis Professioneel Coaching (Coaching Academy)

Nov ’13      | Active IT-leadership (Global Knowlegde)

Mei ’13       | ITIL Foundation v3 (Computrain)

Mrt ’13       | SCRUM (Microsoft)

Dec’12      | Coaching voor leidinggevenden (In-company Haarlemmermeer)

Okt ’12    | Trading Places, interim-management (The Curious Network)

Feb ’11    | PRINCE II Practioner (ICM Opleidingen)

Okt ’10   | Leergang Inspirerend Leiderschap (SIOO; In-company)

Nov ’09   | UAV1989 en RAW (CROW)

Jan ’09    | Leergang bedrijfsvoering leidinggevenden (Bestuursacademie; In-company)

Nov ’08   | Risicogestuurd Beheersen van projecten (DHV)

Mei ’08   | Time management: Prompt Efficiency Training (Missing Link)

Dec ’07  | Projectsturing (ICM Opleidingen)

Okt ’07   | Systeemgerichte Contractbeheersing (DHV)

Jan ’05    | Effectief beinvloeden en Adviesvaardigheden (AvOO)

 

Competenties

Motiverend leiderschap

Visieontwikkeling

Strategische en projectplanning

Coaching en feedback

Financieel-administratieve organisatie

Kwaliteitsmanagement

 

Talen

Nederlands  | Moedertaal

Engels             | Gevorderd

Duits               | Gevorderd

Frans               | Gemiddeld

Pools               | Beginner

Spaans           | Beginner

 

Nevenactiviteiten & hobby’s

Buitensport, moestuin, fietsen, wandelen, yoga, musea, architectuur.

Eigenaar Neptunus Well-Being (coaching en lichaamswerk). Voorheen eigenaar Neptunus-Studios (guesthouse) en bestuurslid div. LGBT- en milieuorganisaties.

Referenties: klik HIER

Contact

Linkedin               | http://www.linkedin.com/in/dutchtijs

E-mail                    | tijsb@yahoo.com

Download hier het CV Tijs Breuer mei 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.